กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานข้าราชการ เ งิ นเดือนสูง วุฒิปวส. ขึ้นไป 

กร มช ลประท าน เปิ ดรั บสมัครพนั กงา นข้ารา ชการ เ งิ นเดือนสูง วุฒิปวส. ขึ้นไป 

กรมชลประทาน ก็ได้ออกมาเปิดรับสมัครสอบเพื่อการแข่งขันบ ร รจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานและ จะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เกณฑ์การสมัครนั้นก็รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาปวส. จนไปถึงระดับปริญญาตรี  ซึ่งตอนนี้นั้น กรมชลประทาน ก็ได้เปิดรับสมัครอยู่หลายตำแหน่ง ซึ่งแต่ละตำแหน่งนั้นก็จะมีเ งิ นเดือนต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 16,500 บาท

ใครสนใจนั้นก็สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลย สมัครกันได้ที่ https://rid.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่ วโมง