โค้ งสุ ดท้าย ก่อ น หว ยออ ก เล ขธู ป แ ม่น้ำหนึ่ ง เห็ นกันชั ดๆ

โค้ งสุ ดท้าย ก่อ น หว ยออ ก เล ขธู ป แ ม่น้ำหนึ่ ง เห็ นกันชั ดๆ

ตัวเน้น 3 หาง หวยแม่น้ำหนึ่ง เลขธูปปู่ แม่ไลฟ์สด ตอน 2 ทุ่ มเมื่อคื น

3 ตัวตรง และ 2ตัว บน-ล่าง
08/80
02/20
82/28

สามตัวตรง 802/208

เลขธูปปู่

72/27
727