ดว งดี มีเกณฑ์ปังสุด รว ยสุดในรอบปี เตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลย

ดว งดี มีเกณฑ์ปังสุด รว ยสุดในรอบปี เตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลย

1. ร าศีมังกร ผู้ที่เกิ ด 16 มกร ค ม – 12 กุมภาพันธ์

มีเรื่ องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่ องคิดไว้ว่า ได้ทำมันก็ ลมที่พัดผ่าน พอไปได้แต่ยังไม่ถึงสุด

หากผ่านช่วงนี้ไป ด วงจากร้ า ยจะกลายเป็นดี มีโอกาส มีโชคลา ภ ตอนนี้คนร าศีมังกรต้องหาอะไรแตะ

หรือ จับจ้อง แล้วจะสามารถไปได้เลย คนเกิ ดร าศีมังกร มีโอกาสร วย จากนี้ไป 2 ปี มีเป้าหมายชัด

ทั้งในเรื่ องการเงิ น การงาน เรื่ องความรัก ไม่มีปัญห า ไม่มีคนสกัด แต่จะมีอยู่ 1 เรื่ องคือการซ่อมแซมสิ่งต่ าง ภายในบ้าน หรือร่ างก าย

2. ร าศีมีน ผู้ที่เกิ ด 14 มีน าค ม – 12 เมษายน

คนเกิ ดร าศีมีนจะมีอาการเ บื่ อ หมดอารมณ์ เ บื่ อความจุกจิกของคน ไม่มีอารมณ์อย ากที่จะทำอะไร

หลังจ ากช่วงี้จะเริ่มเปลี่ยนแปลง เรื่ องที่เคยลืมไป ย้อนให้กลับมาทำอีกครั้ง ที่เคยไปไม่ได้ไป

จะได้ไป ที่เคยเป็นไม่ได้เป็น ที่เคยย ากจะได้ง่ าย เ รื่ อ งการงานที่บอกว่าย าก หากได้คือได้เลย

อย่ างค าดไม่ถึง เงิ นจะเข้ามาอย่ างยิ่งใหญ่ จะมีเงิ นแบบไม่ค าดคิด

3. ร าศีเมษ ผู้ที่เกิ ด 13 เมษายน – 13 พฤษภาค ม

ด วงเหมือนจะดี สำหรับร าศีเมษจะดูว่าด วงดีหรือร้ าย ให้ดูที่สถานการณ์โลก คนที่เกิ ดร าศีเมษปีที่ผ่านมา

เจอเรื่ องเล วร้ าย หลายเรื่ อง หลังช่วงนี้เป็นต้นไป ด วงจะเกิ ดผลทุกประการ ยกเว้นคนรอ

คนไม่ทำอะไร และจะเด่ นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อผ่านเทศก าลสงกร านต์ปีนี้ ก ารงาน มีมุมที่ได้ง านชัดเจ น

เริ่มต้นงานใหม่ มีโอกาสเปลี่ยนแปลง ความรัก มีความสุข มีความเข้ าใจมากขึ้น

สุขภาพต ามพื้นด วง เรื่ องความเครี ย ด หากปล่อยวางไปก็จะจบ

4. ร าศีพิจิก ผู้ที่เกิ ด 16 พฤศจิก ายน – 15 ธันวาค ม

ร าศีพิจิกจะมีอาการ เ บื่ อ เซ็ง เหนื่ อยล้า อยู่ช่วงหนึ่ง แต่หากเดือนนี้เป็นต้นไป ทุกอย่ างจะขยับไปในทางที่ดี

ก ารเงิ นก็มีโอก าสที่จะได้เงิ นทั้งของเดิมและใหม่ มีเกณฑ์กู้ผ่าน เรื่ องของความรัก จะมีความสุข

ทั้งความรักที่มีต่อตัวเอง ต่อคนรอบตัว หรือคนรอบตัวมีต่อเรา เรียกว่าไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์