เ ตื อน ภั ย เรื่อ งจริง ที่ไม่คิด ไม่ฝัน ว่าจะ โ ดนกับตัวเอง

เ ตื อน ภั ย เรื่อ งจริง ที่ไม่คิด ไม่ฝัน ว่าจะ โ ดนกับตัวเอง

ปกติเวลาจะเซ็นสำเนาเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน ให้ใครจะทำธุรก ร รมอะไรก็แล้วแต่ จะขีด ฆ่ า เขียนกำกับ ลงวันที่ใช้เพื่ อ อะไ ร ทุกครั้งแต่แล้ว ก็โดนมี คนเอา บั ต รประจำตัว ประชาชนเราไป กู้เ งิ น น อ กระบบโดยที่เราไม่รู้

จนกระทั่ง เมื่อวันพุธ มีผู้ชายร่ า งใหญ่ 2 คนมาตามหาเราถึงบ้าน เราก็บอกไม่ใช่เรา เราไม่เคยไปกู้เ งิ นใครบัตรประจำตัวประชาชนนะของเรา แต่ลายเซ็นและ เบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่ของเราคนทวงห นี้ บอกว่า

เจ้ เจ้าของเ งิ น ไปแจ้งความที่โรงพักชลบุรี แล้วว่า “ฉ้ อ โ ก ง” ซึ่ง 1 ในจำนวนบั ต รประจำตัวประชาชน 1 ปึก มีบัตรประจำตัวประชาชน ของเราด้วย

นั่งคิดนอนคิด ว่าไปทำหล่นทำหาย ทำพลาดไว้ตรงไหน จนกระทั่งขอนัดเจรจากับกองปราบ กองปราบรู้ตัวแล้วว่า ใครเอาบั ต รประจำตัวประชาชน เราไป วันนี้เราเลย ไปโรงพักพอเจอหน้า เ ด็ ก คนที่เอาบั ต รประจำตัวประชาชนเราไป

คำถามแรก เอาบั ต ร พี่มาจากไหน?

พี่หนูทำงานอยู่ …. หนู แ อ บ ถ่าย ตอนที่พี่ไปสมัครบั ต ร หรือ ตอนที่ผู้ เ สี ยหายคนอื่น อื่น เอาบัตรไปแลกแต้ม หนูถ่ายมาจากตัวจริงบ้างบางครั้ง ก็ใช้มือถือ ถ่ายไว้ แล้วเอาสำเนาบัตรไปใช้กู้เ งิ น

โอ้ย ต า ย แล้ว นี่แสดงว่า เราต้องเพิ่มความรอบคอบ ให้มากขึ้นกว่าเดิม จะให้บั ต ร ใครไปไม่ได้เลย เพราะเราไม่รู้เลยว่า เขาจะเอาบัตรเราไปทำอะไรนอกจากนั้ น บ้าง

บทเรียนอีกอย่างหนึ่ง ที่คิดว่าป้องกันดีแล้ว แต่ก็ยังพล า ด

ที่โพสต์เพื่อต้องการ เตื อ นพี่ พี่ เพื่อน เพื่อน ให้ร ะ มัด ร ะ วัง ตัวในการใช้บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ได้มีเจตนา ทำให้ใครได้รับความ เดื อ ดร้อนนะคะ