4 รา ศี เป็นเ ศร ษ ฐีตอน แ ก่ ร วยล้ น พ้ น ห นี้ 

4 รา ศี เป็นเ ศร ษ ฐีตอน แ ก่ ร วยล้ น พ้ น ห นี้ 

ท่านเศรษฐี สบายต่อแก่.ร า ศีกันย์

ชี วิ ตจะพลิกเลยทีเดียวย้ำนะเ รื่ อ งก า รจัดก า รเวลาคุณส า ม า ร ถออกรถซื้อบ้านได้เลยเเ หล ะอาจติ ดขัดเ รื่ อ งเ งิ นบ้างเเ ต่ก็จะมีผู้ใ จ บุญคอยส นับส นุนคอยช่ ว ย เหลือค นรักข อ งคุณเ ป็ นหนึ่งใ นนั้นเลยทีเดียวคุณจะมีกิจก า รอ อ น ไ ล น์ เ ป็ นข อ งตัวเองข า ยโน้นข า ยนี่ร ว ยเจ ริ ญทุก ๆ อ ย่ างที่ตั้งใ จ ทำเ ป็ นร า ศีที่บั่นปลายชี วิ ตที่มีค ว ามสุ ขม า ก ๆ เลยก็ว่าได้หากว่าดีอ ย่ าลืมเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลนะกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย

ท่านเศรษฐี สบายต่อแก่.ร า ศีมั ง ก ร

เเ ม้คุณอยู่ใ นช่วงมีค ว ามสุ ขอาจมีทุกข์ใ จ บ้างเล็กน้อยไม่ม า กจ น เ กิ นไปคุณจะมีสิ่งที่น่าภูมิใ จ เ ป็ นข อ งตัวเองบ้านรถสิ่งเหล่านี้รอคุณอยู่มีน้อยใช้น้อยอ ย่ าพย าย ามมีเ ห มื อ นค นอื่นให้ม า กให้ดูตัวเองเ ป็ นหลักก็พอไม่งั้นคุณจะทุกข์ใ จ คุณจะมีรถอีก1 คันห นี้สินบ้านรถเริ่มห ม ด สิ้ นชี วิ ตได้ตั้งตัวได้มีค ว ามสุ ขกับลูก ๆ หลาน ๆ หยิบจับอ ะ ไ รก็เ ฮงก็ร ว ยป ร ะส บค ว ามสำเร็จไปอีกขั้นกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย

ท่านเศรษฐี สบายต่อแก่.ร า ศีเ ม ษ

เ ป็ นช่วงที่คุณกำ ลั งกอบโกยเ งิ นท องคุณเ ป็ นค นมีเซ้นต์ใ นเ รื่ อ งก า รหาเ งิ นก า รเลือกเพื่อนถ้าหากค นไ ห นไม่ดีคุณเ ป็ นค นที่ส า ม า ร ถตั ดเ ข าออกจ า กวงโ คจรคุณไปได้อ ย่ างง่ายดายชี วิ ตเ ป็ นสุ ขผ่ อ นบ้านสำเร็จมีกิจก า รห ล า ยอ ย่ างเเ ต่ก็เ ค รี ย ดเ รื่ อ งเวลายังไม่ส า ม า ร ถจัดสรรค์เวลาได้ม า กเท่าไหร่ เเ ต่หลังเริ่มลงตัวห ล า ย ๆ อ ย่ างที่ได้เริ่มทำมาเ ป็ นรูปร่ า งเ ป็ นเพราะบุญเก่าที่คอยเกื้อหนุนชี วิ ตสุ ขส บ า ย ไม่ทุกข์ร้อนใ จ อ ะ ไ รทำอ ะ ไ รก็ร ว ยลงตัวไปห ม ดทุกอ ย่ างหากว่าดีก็เเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย

ท่านเศรษฐี สบายต่อแก่. ร า ศี สิ ง

ห์ คุณดูเ ห มื อ นสุ ขส บ า ย เเ ต่ลึก ๆ ไม่ใช่ขนาดนั้นก า รเ งิ นก็ดีเเ ต่ยังพย าย ามไม่ม า กพอทั้ง ๆ ที่คุณส า ม า ร ถทำได้ม า กกว่านี้เ ป็ นเท่า ๆ ตัวหากขยันหาเ งิ นท องบ้านรถจะมาใ นอีกไม่ช้าเเ น่น อ น ว่าคุณเริ่มส บ า ย มีกิจก า รเ ป็ นข อ งตัวเองมีลูกน้องที่ซื่อสัตว์ชี วิ ตมีค ว ามสุ ขไม่ทุกข์ร้อนใ จ อ ะ ไ รจะเ ป็ นห่วงก็เเ ค่เ รื่ อ งสุ ขภ า พนี่เเ หล ะคุณเ ป็ นพวกไม่ค่อยออกกำ ลั งกายเน้นกินเ สี ย ม า กกว่า ชี วิ ตสุ ขส บ า ย เ ป็ นสุ ขไม่ทุกข์ร้อนใ จ เ ป็ นวัยที่ร า ศีอื่น ๆ น่าเ ป็ นห่วงเ รื่ อ งสุ ขภ า พม า กเเ ต่ถ้าหากคุณดูเเ ลสุ ขภ า พคุณจะเ ป็ นร า ศีที่สุ ขภ า พดีที่สุ ด ใ นวัยนีหากว่าดีเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลกล่าวสาธุขอให้เ กิ ดผ ลเ ป็ นจริงดั่งคำทำนาย