ราศีด วง พุ่ ง แ รง มีล า ภ ใหญ่  มีค นให้โ ช คร ว ย 

ราศีด วง พุ่ ง แ รง มีล า ภ ใหญ่  มีค นให้โ ช คร ว ย 

รา ศีเมษ. หมั่นทำบุญ 

ปีนี้  ถือว่าเป็นปีที่หนั กห น่อยสำหรับคุณ โด ยเฉพาะเ รื่ อ งของเ งิ นทองที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เลยสักนิด เรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉ พาะบ้าน  และรถ ก็ห มุนจนเห นื่อย กายและใจ ความรักก็มีเ รื่ อ งให้กระท บกร ะทั่งอยู่บ่อยครั้ง การงานจู่ๆ คนที่เคยสนิ ทที่ทำงานก็มีเหตุผลให้คลางแคลงใจกัน เริ่มห่างเหินไม่สนิ ทใจ นเหมือ  นแต่ก่อนแต่ว่า ต้นปี 25 6 4 เป็นต้นไปอะไรที่เคยมีเคยได้กำลังจะก ลับมาเหมือ นเดิมเข้าที่เข้าทาง ด ว งชะตาท่านจะได้ลาภอย่างไม่คาดฝัน มีด ว งโ ชคลาภจากตัวเล ขตัวเล ขจะให้โ ชค ควา มฝันเกี่ยวกับการจับเ งิ นงมเ งิ นในน้ำ มีเ งิ นปลดหนี้สิ  น จะ ได้รถใหม่แนะ นำสำหรับท่านที่ ทำบุญม าน้อ ยเกิ ดรา ศี เม ษเหมือนกับเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเขาแนะนำให้ทำบุญทำทาน กับคนพิ การ จะส่งผลดีต่อตั วท่านมากนักและ ยังช่วงสะส มบุญบาร มีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งๆ ขึ้นไป

ร า  ศีกันย์.พญนา นาคให้โช ค ร วย

ด วงช ะตาในเดือ นที่ผ่านมาในปี 6 4  ไม่ค่อยสู้ดี เจอเ รื่ อ งหนักๆ จนใจท้อแท้หมดกำลังใจสู้ชีวิต แต่ก้าวไปปี 6 4 ทุกอ ย่า ง นี้กำลังจะเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด วงจะค่อยๆ ขยับใกล้เข้าหาความสำเร็จ ด วงชะตาท่าน จะได้ลาภลอยอย่างไม่คาดฝันความฝันที่เกี่ ยวกับงู ให ญ่หรือพญาน าคจ ะให้โ ชคใหญ่แก่ท่านหรือการไ ปขอเ ล ขจากพญานาคตามที่ต่างๆก็จะช่ว ยใ ห้คุณได้โ ชคลาภส มใจหวัง  คนที่เกิ ดรา ศีกันย์เหมือนเพื่อนหลายคนแต่ก ลับด วงไม่ดีเหมื  อใ ครเขาแนะนำ ให้มั่นใส่บาตรช่ วงเช้าในวั นพุธบ่อยๆ เพื่อสะส มบุญบารมีให้ตัวเองให้พอ  กพู นยิ่งๆ ขึ้นไป

รา ศีเมถุน.โชคครั้งใหญ่

ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ซึ่งในปี 6 3 ที่ผ่านไปนี้อาจจะไม่ใช่ปีของคุณ แต่ใน ปี 2564 นี้ เอาช้างมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่ ด วงช ะตา พุ่งทะย านฟ้าเฮงตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว ด วงชะตาท่านจะได้ลาภลอยอย่างไ ม่คาดฝัน จะได้ถูกสลากเหมือนกับคน อื่นเขา หลังไม่ได้ถูกมาเนินนานด ว งโ ชคล าภมาจ ากตัวเ ล ข ตัวเ ล ขให้โ ชคคว ามฝันเกี่ยวกับ สิ่ งของหาย รถห าย กระเป๋าตัง ค์ หา ย จะให้โ ชคครั้ง ใหญ่สังเกตป้ายทะเบียนรถยิ่ง รถที่หายเป็นสีแดงจะมีโอกาสสูงมากๆ และไม่จำเป็น ว่าสีรถต้องตรงกับสีรถที่ เราใช้จริงๆ จะทำให้ มีเ งิ นใช้ห นี้ใช้สิน หมดภ าระการเ งิ นจากควา มฝั นของคุณเอง อย า กแนะนำให้ ไปทำบุญกับโลงศ พ จ ะดีกับตัวท่านมากนักแลและยังช่วยสะสมบุญบารมีใ ห้ตัวเอง ให้พอกพูนยิ่งๆ ขึ้นไป

รา ศีธนู. หมั่นให้ทาน 

ปี  6 3 เ รื่  อ งหัวใจว้าวุ่นทั้งปีเ รื่ อ งรักใคร่ทำเอาเสียการ เสียงาน เสี ยทอง และหมดเวลาไปเยอะกับเ รื่ อ งเห ล่านี้โดยเปล่าประโยช น์ ทำให้ชีวิตไม่ค่อยข ยับไปไหนจากเดิมสักเท่าไหร่ความก้า วหน้าก็ไม่ค่ อยจะ มี ด ว งหยุด  กับที่มานาน ด วงชะตาท่านจะได้ลาภลอยอย่างไม่คาดคิดความฝันเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปเนินนานแล้วจ ะให้โ ชคช่วยให้มีเ งิ นใช้หนี้ใช้สิน และออกรถใหม่ได้เลยแนะนำสำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิ ดรา ศีธนูเหมือนกับเพื่อนหลายคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่างใครเ ขาแนะนำให้ไปร่วมบริจาคเ งิ นเกี่ยวกับโรงพย าบาลหรือการแพทย์เพื่อสะสมบุญบารมีให้ตัวเองได้พอกพูนยิ่งๆ ขึ้นไป