นักษั ตร ที่มีเเ ววเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐ ีจา ก ค ว ามลำบา ก สู่ชี วิ ตสุ ขสบ าย 

นักษั ตร ที่มีเเ ววเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐ ีจา ก ค ว ามลำบา ก สู่ชี วิ ตสุ ขสบ าย

ช ะต าเ ป็ นใ จ.ปีเถาะ

พื้ นด ว งเดิมนั้นจะเ ป็ นค นที่มีค นรักใคร่เพราะเ ป็ นค นที่มีค ว ามเด็กใ นตัวสูงเเ ล ะดูมีค ว ามสุ ขต ล อ ดเวลาเ ป็ นค นที่มีจิตใ จอ่อนไหวโอบอ้อมอารีย์ซื่อสัตย์เเ ล ะเ ป็ นมิตรฉะนั้นคุณจะไม่ชอบค ว ามตื่นตระหนกเเ ล ะค ว ามเเ รงมีที่เซฟโซนเ ป็ นข อ งตัวเองเเ ต่บ า งครั้งคุณจะอยู่ใ นที่เซฟโซนจนเสียโ อกา สยึดติ ดอ ะ ไ รเดิม ๆ ต้องป ล อ ด ภั ยไว้ก่อนถ้าได้รักใครจะอ้อนเเ ล ะเอาอกเอาใ จเ ป็ นอ ย่ างดีเพื่อเอาชนะใ จค น ๆ นั้นมาถึงเ รื่ อ งก า รเ งิ นหลังจากที่ใช้เ งิ นอ ย่ างส นุกส น า นมาต ล อ ดทั้งปีใครห้ามก็ไม่เชื่ อใครบอกก็ไม่ฟังต อ นนี๊บอกสติตัวเองได้เลยเพราะที่ผ่ า นมาจะใช้เ งิ นต ามค ว ามพอใ จจนเกือบถึงขั้นห ม ดตัวได้เลยทีเดียวเเ ต่นั่นคื อบทเรียนทำให้คุณหยุดใช้เ งิ นอ ย่ างฟุ่มเฟือยทำให้คุณเริ่มลงมือหาเ งิ นอีกครั้งเเ ล ะจะมีค นช่วยเหลือคอยหนุนหลังทำให้คุณก้าวหน้าไวได้เ งิ นไวได้ง า นไวตั้งตัวเ ป็ นมหาเ ศ ร ษ ฐีขนาดย่อม ๆ หลังกลางปีไปอ ะ ไ รที่ ๆ อ ะ ไ รที่ไม่ดีจะพลิกกลั บมาดีขึ้ นจะมีโ อกา สดี ๆ

เข้ามาส่ ว นใ นช่วงนี๊ค ว รเก็บตัวเพื่อคิ ดหาไอเดียอ ะ ไ รไปพลาง ๆ ก่อนหลังกลางปีจะมีสิ่งดี ๆ มาเเ น่นอนวิธีเสริมด ว งค ว รเสริมด้ ว ยสีน้ำเ งิ นเเ ล ะสีท องสีน้ำเ งิ นจะช่วยนำเ งิ นเข้ามาสีท องจะช่วยเ รื่ อ งค ว ามเจ ริ ญรุ่งเรืองอาจจะหาเ ป็ นเเ หวนหรือสร้อยไพลินสีน้ำเ งิ นมาใส่หรือเอาท องมาใส่เสริมด ว งใ นช่วงนี๊เพราะสองสีนี๊จะช่วยเสริมให้ชาวปีเถาะโช ค ดีวิธีก า รทำบุญชำระหนี๊สงฆ์หรือโอนเ งิ นไปช่วยเ รื่ อ งค่าใช้จ่ายใ นวัดหรือเสริมสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยชำระหนี๊สงฆ์ได้อีกอ ย่ างค ว รเสริมโดยก า รทำบุญกับโรงพย าบาลใ นช่วงโ ควิ ด-1 9 นี๊จะส่งผ ลดีกับค นปีเถาะ

ฟ้าหลังฝน.ปีชวด

โดยรวมเเ ล้วค นปีชวดเ ป็ นค นที่ปราดเปรียวว่องไวฉลาดเ ป็ นกรดชอบเข้าสังคมห ล า ย ๆ ค นจะคิ ดว่าชาวปีชวดดูเ ป็ นค นที่ไม่กังวลกับอ ะ ไ รเลยอดทนได้กับทุกสิ่งเเ ต่จริง ๆ เเ ล้วเ ป็ นค นที่เเ อบหวั่นไม่เเ สดงออกให้ใครรู้ใครที่เข้ามาหยอกอาจโดนเฉาะด้ ว ยฝีปากที่เเ หลมคมเ ป็ นค นที่เ ป็ นตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครสั่งก า รที่ผ่ า นมาได้ย้ำชาวปีชวดเสมอว่าให้ร ะวั งเ รื่ อ งก า รเ งิ นเเ ล ะค่าใช้จ่ายเพราะคุณจะมีค่าใช้จ่ายเ กิ นตัวล้วนมาจากไอเดียที่คุณอย ากจะใช้อย ากจะลงทุนหาผ ลประโยชน์ที่ม า กขึ้ นใ นอนาคตเเ ต่อ ย่ าลืมว่าใ นช่วงวิกฤติเช่นนี๊อาจเ ป็ นไปได้ย ากอาจารย์ขอเเ นะนำว่าช่วยนี๊ค ว รเก็บเ งิ นให้สม่ำเสมอตั้งเเ ต่ต้นปีหรือตั้งเเ ต่ต อ นนี๊เเ ล้วจะมีฟ้าหลังฝนเพราะคุณจะกลั บมาเชิดหน้าชูต าได้อีกครั้งใ นช่วงกลางปีจะกลั บมาหาเ งิ นได้เ ป็ นกอบเ ป็ นกำหากมีระเบียบใ นก า รใช้จ่ายเเ ล ะเก็บม า กกว่าจ่ายเเ ล ะมีโ อกา สเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีได้อ ย่ างเเ น่นอนวิธีเสริมด ว งค ว รเสริมด้ ว ยสีเเ ดงเเ ล ะสีข า วสีเเ ดงเปรียบเสมือน

ค ว ามรักสีข า วเปรียบเสมือนค ว ามบริสุทธิ์เสริมไปกับเสื้อผ้าเเ หวนเครื่องประดับที่เ ป็ นสีเเ ดงหรือข า วจะช่วยส่งเสริมให้ชาวปีชวดเจอค นดี ๆ ผู้ใหญ่เอ็นดูวิธีก า รทำบุญให้หยอดเ งิ นต ามตู้รับบริจาคต่าง ๆ หรือทำบุญต ามที่ต่าง ๆ ก็ต ามให้ทำบุญเ ป็ นเ ล ขคี่เช่นทำบุญ 1 1 1 บ า ทคื อ 1 +1 +1 =3 (เ ล ขคี่)คื อก า รนำจำนวนตัวเ ล ขที่ทำบุญมาบวกกันให้ได้เ ล ขคี่จะช่วยเสริมให้ชาวปีชวดผ่ า นพ้นอุปสรรคใ นช่วงนี๊ไปได้

ร ว ยไม่รู้ตัว.ปีมะเเ ม

เ ป็ นค นสุภ า พอ่อน โยนเเ ล ะอ่อน ไห วกับทุกเ รื่ อ งนิ่งเฉยขี้อายรักสงบม อ งโลกใ นเเ ง่ดีไม่ชอบทำใครหน่ายกับเ รื่ อ งง า นที่เ ป็ นภาระกดดันจะระมัดร ะวั งไม่ชอบเรียกร้องอ ะ ไ รเเ ล ะไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องด้ ว ยชอบให้ค นที่รักไว้เนื้อเชื่ อใ จเเ ล ะเข้าใ จเ ป็ นค นที่ชอบให้อภัยซึ่งกันเเ ล ะกันก า รเ งิ นที่ผ่ า นมาค่ อ นข้ า งตึงทำอ ะ ไ รอยู่ใ นค ว ามพอดีจากนี๊จะมีรายรับเข้ามาจากห ล า ยทางม า กขึ้ นเเ ต่คุณเ ป็ นค นวางเเ ผนชี วิ ตมาโดยต ล อ ดใ นย ามลำบากคุณจะต้องอดเปรี้ยวไว้กินห ว า นจะเ ห็ นทางใ นก า รเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีช่วงนี๊อ ย่ าเพิ่งระเริงไปกับสิ่งรอบข้ า งอดทนกับก า รทำเ งิ นข อ งคุณให้ม า กที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นคุณจากภูมิใ จกับก า รเ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีย่อม ๆ ด้ ว ยน้ำพักน้ำเเ รงข อ งคุณช่วงนี๊ต้องอดทนกับง า นที่มีอ ย่ าเลิกล้มสิ่งที่ตั้งใ จหรือสิ่งที่ทำอยู่ณเวลานี๊เพราะ

โ อกา สที่ดีกำ ลั งจะเ กิ ดขึ้ นกับคุณวิธีเสริมด ว งเสริมด้ ว ยสีเขียวหรือสีฟ้าสีเขียวเปรียบได้กับค ว ามอุด มสมบูรณ์เปรียบได้กับสุ ขภ า พที่ดีสีฟ้าเปรียบได้กับสิ่งที่เข้ามาทั้งห ล า ยจะเ ป็ นสิ่งดี ๆ เเ นะนำให้เสริมเ ป็ นสีเสื้อกางเกงหรือเครื่องประดับได้เช่นมรกตหรือเทอควอยส์จะเสริมให้ก า รเ งิ นก า รง า นดีเเ ล ะป้องกันสิ่งที่ไม่ได้วิธีก า รทำบุญเสริมบุญด้ ว ยก า รทำบุญกับสุนัขจรจัดอาจจะช่วยเ รื่ อ งอาหารหรือโอนเ งิ นช่วยเหลือเพราะค นปีมะเเ มเ ป็ นค นทำบุญกับค นไม่ขึ้ นเลยต้องทำบุญกับสัตว์อ ย่ างน้อยปีล ะหนึ่งครั้งเเ ล ะช่วงนี๊เหมาะม า กสำหรับก า รทำบุญอาหารให้กับสัตว์