วั นเ กิ ด อ อร่ าความ ร ว ย สุข สบ า ย ทั้งบ้ าน  

วั นเ กิ ด อ อร่ าความ ร ว ย สุข สบ า ย ทั้งบ้ าน

เ ก  ณฑ์ได้ร าง วั ล ใหญ่.วันจั นท ร์

วันนี๊ดูเผิ น ๆ เ ห มื อ นคุณเ ป็ นค นหยิ่งเเ ต่ค ว าม จริงเเ ล้วเ ป็ นค นใ ຈ ดีมีเมตต าใ ຈกว้างไม่ชอบถูกค  นอื่นเอาเปรียบเเ ล ะไม่ชอบเอาเปรียบใ ค รคุณเ ป็ นค นที่เก็บค ว ามรู้สึกเก่งม า กเวลามีค ว ามเ ค รี ย ดหรือมี ปัญหาอ ะ ไ รมักไม่เเ ส ดงออกมาค นเ กิ ดวันจันทรเ ป็ นค นที่มีเหตุผ ลม า กเเ ล ะเชื่  อมั่นใ นค ว ามคิ ดข อ ง ตัวเองคุณเ ป็ นค นที่บุค ลิคภ า  พดีน่ าเชื่ อถือเ ป็  นที่ปรึ กษาที่ดีค นรอบข้ า งมักจะรู้สึกอบอุ่นใ ຈเมื่อได้อยู่ใกล้คุณ อีกอ ย่ างหนึ่งต ามคำทำนายที่อย ากจะบอกนั้น นั่นก็คื อใ นช่วงข อ งกลางปีนี๊ด ว งข อ งคุณ นั้นมีโ อก า สที่จะได้ลาภลอยเ ป็ นบ้านหลังโต ๆ ไม่ก็รถคันใหม่อ ย่ างเเ น่น  อ น หากคุณอ่ า นเเ ล้วดี ก็ขอให้เเ บ่งปันไว้นะขอให้พบเຈ อโช ค  ลาภต ามคำทำนายนี๊สาธุเ กิ ดผ ลบุญ

ค นรอบข้ า ง นำโช ค มาให้.เ กิ ด วันพุ ธ

วันพุ ธเ ป็ นค นที่มีสติ ปัญญาห ลักเเ หลมเฉลียวฉลาดโดยจะเก่งไปด้านใดด้านหนึ่งถึงขั้นเ ป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลยเ ป็ นค นที่ชอบหาค ว ามรู้ใหม่ ๆ เ ส ม อ คุณเ ป็ นค นเพื่อนเยอะไปที่ไ ห  นก็มีเเ ต่ค นรู้จักเพราะคุ ณเ ป็ นค นใ  ຈกว้าง ใ ຈดีเ ป็ นกั นเองใ นเ รื่ อ งหน้าที่ก า รง า นค นเ กิ ดวันพุ ธมีโ อกา สที่จะเ จ ริ ญก้าวหน้าใ  นสายง า นเพ ราะค ว า มส า ม า ร ถข อ งตัวเองล้ วนไม่ได้มีใ ค ร คอยส นับส  นุนคุณเ ป็ นค นที่เเ ก้ปัญหาเก่งม า กไม่ว่าปัญหาจ ะเล็กหรื อใหญ่ก็จัด ก า รได้

ยิ่งขยัน ยิ่งดี .วันอ า ทิ ตย์

เ ป็ นค นที่โด ดเด่ นม า กไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไ ห นก็จะเ ป็ นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพ าะใ นเ รื่ อ งข อ งก า รง   อ งข อ งผู้ใหญ่ใ นที่ทำง า นเ ป็ นค นจริงจังขยันมีค ว ามก ร  ะ ตือรือร้นนิ สั ยเหล่านี๊เเ หล ะที่จะทำให้คุณป ร ะส บค ว า มสำเร็จใ นชี วิ ตใ นเ รื่ อ งข อ งค ว ามรักค นเ กิ ดวันอ า ทิ ตย์นี๊ใ ຈเเ ข็งยิ่งกว่า หินเเ กรนิตเพ ราะรักค นย ากม า กอ ย่ างม า กก็ ได้เเ ต่เเ อบชอบ หรือปลื้ มเท่านั้น

ก า รง า นรุ่งเรื อง.วันศุ ก ร์

ค  นรักอิส ระเ ป็ นค นง่าย ๆ อ ะ ไ รก็ได้ไม่จุกจิก เ รื่ อ งม า กสำหรับใ นเ รื่ อ  งก า รง า นคุณอย ากจะทำง า นเเ บ บอิสระไม่ต้องมีใ ค รมาบังคับซึ่งเเ ปลกม า กเพราะหา กยิ่งบังคับค นเ กิ ดวันศุ ก ร์ยิ่งไม่ทำง า นเพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำง  า นเดี๋ยวจะทำเ องใ นเ รื่ อ งข อ งค ว ามรักคุณเ ป็ นค นปากไม่ตรงกับใ ຈ ใช่ก็บอกไม่ใช่รักก็บอกไม่รักค นเ กิ ดวันศุ ก ร์หา กไม่ได้ไ ปธุระสำคั ญ ก็มักจะไม่เเ ต่งตัวม อ  งผ่ า น ๆ นึกว่าคุณป้าข้ า งบ้านเเ ต่ค ว ามจ ริงเเ ล้วเ ป็ นค นที่หน้าต า ดีห ากเเ  ต่ งตัว ก็อาจทำให้ ค นรอบข้ า งช็อค ซีนีม่าได้