วิธีง่ายๆ ดูแลรถจอดทิ้ง

1.ล้ างรถ เอาคร าบสกปรกที่อาจติดแน่นและทำร้ ายพื้นผิวรถยนต์หากต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวล านาน

โดยอาจลงแว็กซ์เคลือบสีรถเพื่อเพิ่มการรักษาและการป้องกันพื้นผิวที่มากขึ้น

2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หากคิดว่าจะจอดรถนานเป็นเดือน

ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ได้หากต้องจอดรถนานนับเดือน

เนื่องจากน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมักมีสิ่งปนเปื้อน และมีสภาพเป็นกรด

ซึ่งอาจทำร้ ายชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้3. ไม่ควรดึงเบรกมือ

เพร าะเบรกอาจติดได้ และอาจเจอปัญหาขยับรถไม่ได้เมื่อต้องการเคลื่อนรถ

3. ไม่ควรดึงเบรกมือ เพราะเบรกอาจติดได้ และอาจเจอปั ญหาขยับรถไม่ได้เมื่อต้องการเคลื่อนรถ

4. เติมน้ำมันเต็มถัง สามารถป้องกันความชื้นที่จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้

และช่วยป้องกันการเกิ ดสนิมภายในถังน้ำมัน (กรณีถังเป็นโลหะ)

5. เช็ คและเติมลมย าง ให้ได้ค่ าตามที่ผู้ผลิตรถกำหนดโดยดูได้จากเสาประตูข้างคนขับ

หรือ ในฝาปิดถังน้ำมัน หรือในคู่มือการใช้รถ ควรตรวจเช็ คลม างสัปดาห์ละครั้ง

เพื่อรักษาลมย างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมช่วยคงสภาพและรูปทรงของย างได้