เห็นแล้วต้องรีบซื้อเก็บ

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (13 ก.ค. 2565) ขยับลง 200 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 30,200 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวล า 9.27 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,600 บ าท ขายออก 29,700 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,061.72 บ าท ร าค าขายออกบ าทละ 30,200 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,727.00 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 13 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,600 บ าท

• ขายออก บ า ทละ 29,700 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,061.72 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ าท