แนะนำอาชีพเสริม สร้ างร ายได้หล ายแสน

1: ขายของออนไลน์

ในปัจจุบันมีลู กค้ าจำนวนไม่น้อยที่จะเลือกซื้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์แทนการออกไปซื้อที่ร้ านโดยตรง

ทำให้มีแบรนด์สินค้ าจำนวนมากต้องการตัวแทนจำหน่ายที่จะช่วยให้สินค้ าเป็นที่รู้จักและเข้าถึงลู กค้ าได้มากขึ้น

มนุษยเงินเดือนหล ายคนจึงเริ่มหันมาเป็นพ่อค้ าแม่ค้ าออนไลน์หลังเลิกงานกันมากขึ้น

2 ขับรถส่งคน หรือส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

อีกหนึ่งวิธีหาร า ยได้เสริมที่ง่ายและเหมาะในการทำฆ่าเวล าในช่วงหลังเลิกงาน

หรือวันหยุดได้เป็นอย่ างดีก็คือ การขับรถส่งคนหรือส่งอาหารครับ

3: รับจ้างเขียนบทความ

ในสมัยนี้กระแสออนไลน์เป็นที่นิยมขึ้นมาก ทำให้เว็บไซต์และเพจต่างๆ

ก็เพิ่มจำนวนขึ้นตาม ส่งผลต่อความต้องการในบทความเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่ นกัน

ถ้าหากใครที่รักการเขียน คุณสามารถฝึกฝนและผันตัวเป็นนักเขียนบทความเพื่อเป็นอาชีพเสริมได้เลยครับ!

4: ติวเตอร์สอนพิเศษ

อีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมมากๆ ในบ้ านเร าก็คือ ติวเตอร์สอนพิเศษ

ถ้าหากคุณพอจะมีวิชาความรู้ติดตัวอยู่บ้ าง ไม่ว่าจะเป็นวิชาเลข วิทย าศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรี ฯลฯ

5: ทำอาหารขาย

อาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนข าดไม่ได้ โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานออฟฟิศ

เพร าะมีชีวิตเร่งรีบอยู่เสมอ ทำให้มีตัวเลือกในเรื่องของอาหารไม่มากนัก

ถ้าเร าลองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หันมาทำอาหารขายตอนเช้าหรือทำเป็นข้าวกล่องมื้อเที่ยงขายก็ได้รับความนิยมไม่น้อย