ต้นไม้มงคล ปลู กแล้วดี ปลู กแล้วร ว ย

1. โพทะเลด่าง หรือ โพเจ็ดสี

โพทะเลด่าง หรือโพเจ็ดสี ร าค าเคยเริ่มต้นหลักร้อยจนตอนนี้ร าค าพุ่งไปต้นละ 1,000 บ าท

เป็นต้นที่มีความความแปลกตามาก สีของมันมีความโดดเด่นสะดุดตา

ความวกวนของสีบนใบของมันเป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับผู้ได้แลเห็น เป็นพืชที่มีความสูงประมาณ 10 – 15 เมตร

โดยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ และมีดอกงอกออกมาเป็นสีเหลืองสวยงามแต่เมื่อแก่ไปเรื่อย ๆ มันจะแปรเปลี่ยนเป็นสีแดง

2. คล้ าด่างขาว หรือ คล้ าร าชภัฏ

คล้ าด่างขาว หรือ ร าชภัฏ ร าค าเคยเริ่มต้นหลักร้อยจนตอนนี้ร าค าพุ่งไปต้นละ 1,070 บ าท

เป็นต้นที่มีสวยงามมีเสน่ห์ตรงที่ใบของมัน ซึ่งใบของมันจะเป็นลักษณะรอยด่างเป็นเอกลลักษณ์แตกต่างจากต้นอื่น ๆ

สีด่างบนใบของมันจะเป็นด่างสีขาวซึ่งเป็นสีด่างที่ค้นพบได้ย ากมาก ๆ ในต้นไม้ พืชช นิดนี้เป็นพืชมงคลที่มีความหมายดี

แถมยังช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ปลู กด้วย เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก และหากต้องการรดน้ำต้องรดตอนที่ดินของมันแห้ง

3. ต้นว่านแก้วหน้าม้า

ต้นว่านแก้วหน้าม้า ร าค าเคยเริ่มต้นหลักร้อยจนตอนนี้ร าค าพุ่งไปต้นละ 1,680 บ าท

เป็นต้นที่มีความพิศวงตรงใบไม้ของมันที่เป็นรูปทรงหัวใจขนาดใหญ่ยักษ์และรูปผอม

โดยสีของใบเป็นสีเข้มที่ดูคล้ ายกับสีของใบไม้ปลอม ช่างเป็นสีธรรมชาติที่ดูดีมาก ๆ ที่เห็นได้จากต้นไม่ต้นนี้

ต้นนี้เป็นพืชไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินคล้ ายกับเผือก เป็นต้นที่มีดอกงอกด้วยโดยดอกของมันจะออกมาตามซอกกาบใบ

ปลีดอกจะเป็นลักษณะเรียวย าว สีเหลืองสวยงาม

4. ต้นหน้าวัว

ต้นหน้าวัว ร าค าเคยเริ่มต้นหลักร้อยจนตอนนี้ร าค าพุ่งไปต้นละ 1,300 บ าท

เป็นต้นที่มีความคุ้นเคยกับความเชื่อคนไทยได้ดี ซึ่งต้นดอกหน้าวัวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคํญของไทย

เกษตรกรชาวใต้หล าย ๆ คนเมื่อทนกับร าค าต้นย างที่ลดลงไปอย่ างไม่หยุดนิ่ง จึงจำเป็นต้องหันไปพึ่งปลู กพืชอย่ างอื่น

และหนึ่งในพืชที่พวกเขาได้ฟื้นร ายได้ให้กลับมาอีกครั้ง

5. ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร ร าค าเคยเริ่มต้นหลักร้อยจนตอนนี้ร าค าพุ่งไปต้นละ 1,300 บ าท เป็นต้นที่หล าย ๆ คนก็มักจะเคยได้เห็น

เป็นต้นที่สามารถสร้ างความเจ็บจี๊ดชั่วขณะได้ให้ใครหล าย ๆ

คนเพร าะมีสิ่งที่พิเศษตรงปล ายยอดที่เป็นลักษณะแหลมคม หากได้ไปจับมันเด็ ดข าด

แต่ใบของมันเป็นลักษณะตั้งตรงสวยงาม แถมแข็งกรอบอย่ างดีเยี่ยม ลวดล ายบนใบก็มีเสน่ห์ใช่เล่น