วิธีการออมเงิ นง่ายๆ สำหรับคนเก็บเงิ นไม่เก่ง

1. เก็บก่อนใช้

วิธีนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นง่ายๆ ของคนอย ากมีเงิ นออม ใครๆ ก็ทำได้ เห็นผลง่าย แต่ต้องบังคับตัวเองไม่ให้เอาเงิ นส่วนนี้ไปใช้ นะครับ

วิธีการ: เมื่อเ งินเดือนออก แบ่ง 10% ของเงิ นเดือนเพื่อเป็นเงิ นออมทันที

และเงิ นก้อนนี้เพื่อการออมอย่ างเดียวเท่านั้น ห้ามเอาออกมาใช้เ ด็ดข าด

2. พกเงิ นน้อยลง

หากเร าเป็นอีกคนที่ใช้เงิ นเก่ง เก็บเงิ นไม่เก่ง มีเท่าไหร่ใช้ได้หมดเท่านั้น

แปลว่าเร าเป็นคนพกเงิ นเยอะ ก็ใช้เยอะ แล้วถ้าพกเงิ นน้อยล่ะ?

วิธีการ: พกเงิ นติดตัวจำนวนน้อยกว่าที่เคย อาจจะใช้ระบบการคำนวณค่ าใช้จ่ายร ายวัน

ว่าเร าใช้เงิ นต่อสัปดาห์เท่าไหร่ แล้วพกพอดีเท่านั้น และคอยเตือนตัวเองว่านี่คือเ งินที่เร าต้องใช้ทั้งสัปดาห์นะ ไม่ใช่ใช้หมดใน 1 วัน

3. งดใช้บัตรเครดิต

จำกัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่ าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้น แทนที่จะใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้ า

วิธีการ: ใช้บัตรเครดิตเพื่อการชำระค่ าใช้จ่ายร ายเดือน เช่ น ค่ าเช่า ค่ าน้ำ ค่ าไฟ

ค่ าโทรศัพท์ ผ่อนสินเชื่อ หรือหากต้องซื้อสินค้ าชิ้นใหญ่ ร าค าแพง เช่ นต้องซื้อตู้เย็นใหม่ เครื่องซักผ้า ฯลฯ ถึงใช้บัตรเครดิต

4. เก็บแบงค์ 50 บ าท

เป็นวิธีออมเงิ นที่ง่ายอีกอย่ างที่เร าสามารถทำได้วันนี้เลยนะครับ เก็บแต่แบงก์ 50 บ าท

วิธีการ: ได้แบงก์ 50 บ าทมาเมื่อไหร่ เก็บเมื่อนั้น ซุกไว้ในมุมมืดของกระเป๋าตังค์

กลับบ้ านก็เอาไปหยอดใส่กระปุก หรือกระป๋องที่เร าเตรียมไว้ พอกระปุกเต็ม

หรืออาจจะครบระยะเวล าที่เร ากำหนด ก็นำเงิ นส่วนนี้ไปฝากธนาค าร ง่ายม้๊ยคะ

5. เปิ ดบัญชีฝากประจำระยะย าว

หากเร าเป็นคนที่ใจอ่อนกับตัวเอง วิธีการบังคับตัวเองให้ออมเงิ นอีกอย่ าง

คือการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากประจำระยะย าว อาจจะเริ่มที่ 5 ปีก่อน แล้วค่อยขยับขย ายก็ได้ครับ

วิธีการ: เปิ ดบัญชีเ งินฝากประจำ เริ่มต้นที่ฝากประจำเป็นเวล า 5 ปี แล้วฝากเ งินจำนวนเท่าๆ

กันในบัญชีนั้น ทุกๆ เดือน โดยใช้ระบบการตัดยอดเงิ นอัตโนมัติตามจำนวน

และระยะเวล าที่เร าต้องการ แล้วนำฝากเข้าบัญชีฝากประจำทุกเดือน