เกิ ด4วันนี้ครึ่ งปีหลั งมีแต่เรื่ องดี

4 วันเ กิด ต่ างๆ ต่อไปนี้ ครึ่งปี เหลืออีกครึ่งทางฝัน ที่เคยขยัน กำลังจะ ร วย

วันเกิ ดต่างๆ ต่อไปนี้ คือ วันเกิ ด ของคนขยัน คนที่มุ่งมั่น ไม่คิดย่อท้อ ต่ออุปสร รค ที่ผ่ านม า

จะได้พบพากับความร วย ที่เคยลงแรงกาย แรงใจเอาไว้ จะแสดงให้เห็นว่าไม่เหนื่อยฟรี ด วงดีๆ กำลังจะม า

ทั้งการงาน การเงิ น การค้ าข าย จะได้กำไร ส่งผลให้ชี วิตดีขึ้น เป็น เศรษฐี ได้มีรถ

มีบ้ าน มีทุกสิ่งที่พย าย ามทำมา ดั่งใจฝัน เตรียมตัว รว ย