พย ากรณ์อากาศวันนี้

เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ เตื อนมรสุมตวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง ทุกภาคทั่วไทย ขอให้ระมัดระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก ร ายละเอียดดังนี้

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง

และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง บริเ วณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ ขอให้ประชาช นระมัดระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแร งไว้ด้วย

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้า

คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่

เชียงร าย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

ส่วนมากบริเว ณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี ชัยภูมิ นครร าชสีมา

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม สมุทรสาคร นครปฐม ลพบุรี และสระบุรี

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

บริเ วณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

ขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา