สรุปร าค าทองวันนี้

ร าค าทองคำวันนี้ (22 มิ.ย.65) ปิดตล าดขยับขึ้น 50 บ าท เท่ากับเปิ ดตล าดช่วงเช้ า

ต ามตล าดต่ างประเทศและค่ าเ งินบ าท แทบไม่ขยับ

สมาค มค้าทองคำ ประกาศร าค าทองวันนี้ (22 มิ.ย.65) รวม 3 ครั้ง

ปรับขึ้น 50 บ าท ร าค าตล าดต่ างประเทศและค่ าเงิ นบ าทแทบไม่ขยับทั้งวัน

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,600.00 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 30,700.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 30,047.12 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 31,200.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองคำในประเทศ อิงตล าดสปอต 1,827.50 ดอลล าร์/ออนซ์ ขณะที่ค่าเงิ นบ าท 35.48 บ าท/ดอลล าร์

ข้อมูล prachachat