เร าเที่ยวด้วยกันเฟส4เพิ่มอีกล้ านสิทธิ

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้ านสิทธิ กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง

ครม.เคาะ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มจากเดิม 2 ล้ าน เพิ่มอีก 1.5 ล้ าน

รวมเป็น 3.5 ล้ านสิทธิ ขยายเวล าถึง ต.ค. 65 เน้นกระตุ้นท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง

วันที่ 21 มิถุนา ยน 2565 ที่ทำเนียบรั ฐบ าล นา ยธนกร วังบุญคงช นะ โฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี แถลงว่า

ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 เพิ่มจากเดิม 2 ล้ าน

เพิ่มอีก 1.5 ล้ าน รวมเป็น 3.5 ล้ านสิทธิ และให้ขยายระยะเวล าการดำเนินการจากเดือนพฤษภาคม 2565

เป็นเดือนตุล าค ม 2565 โดยเน้นจังหวัดเมืองรองให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ตามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิ น 9,000 ล้ านบ าท

ข้อมูล ททท. ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้ านบ าท

โดยเป็นส่วนที่รั ฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้ านบ าท และประชาช นใช้จ่ายรวมประมาณ 5,850.05 ล้ านบ าท

ทำให้กรอบวงเ งินโครงการยังคงเหลือประมาณ 5,500 ล้ านบ าท ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าการใช้สิทธิ

ของประชาช นทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้ านสิทธิ

ค าดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รั ฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้ านบ าท ซึ่งยังต่ำกว่ากรอบวงเงิ นคงเหลือของโครงการ

รายละเอียดของโครงการตามเดิม เช่ น ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน

แต่ไม่เกิน 3,000 บ าท/ห้อง/คืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ

ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บ าท/ห้อง/คืน

โดยประชาช นจะชำระ 60% และรั ฐบ าลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตั ดเ งินจากคูปอง