มีโ ช ค จั บ เ งิ น เต็ ม เ ป๋ า 4 ร า ศี ค ว ามร ว ยพุ่ง หา

มีโ ช ค จั บ เ งิ น เต็ ม เ ป๋ า 4 ร า ศี ค ว ามร ว ยพุ่ง หา

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีเมษ พระราหูจรเข้าเรือนกดุมภะ (การเ งิ น) หมายความว่าการเ งิ นของชาวร า ศีเมษจะเปลี่ยนแปลงไป ฐานะของชาวร า ศีเมษมีโอกาสจะขยับไปอีกขั้น การหาเ งิ นหาทองไม่ใช่เ รื่ อ งย ากสำหรับคุณอีกต่อไป หากมีหนี้สินก็มีโอกาสได้ปลดหนี้ แต่พระราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์ เมื่อเข้าสู่เรือนการเ งิ นยังไงก็ต้องs ะวั งไว้ หากจะลงทุนก็อย่าไปลงทุนที่มีความ เ สี่ ย ง มาก

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีตุลย์ หลังจากที่พระราหูมีการโยกย้าย ชีวิตของชาวร า ศีตุลย์จะ มีการเปลี่ยนแ ปลงไปในทิ ศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะคนที่ทำ การค้าการข ายจะมีโอกาสขยับขย ายธุรกิจให้ใหญ่โ ตมา กยิ่งขึ้น แต่จะต้ องเ หน็ ดเหนื่อยมากเพราะภา ระ ห นัก จะ ต กอยู่ที่คุณ

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีกันย์ ด ว งชะตาในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเยอะ มีอุปสรรค ไม่ค่อยสมหวังในเ รื่ อ งที่ปรารถนาแต่พอพ้นเดือนสิงหาคม ด ว งชะตาก็ดีขึ้นอย่างมากอุปสรรคที่เคยมีจะหายไป ความสำเร็จก็เกิ ดได้ง่ายขึ้น

ท่านที่เ กิ ดในร า ศีสิงห์ เนื่องจากพระราหูจรเ ข้าเรือนกัมมะ (การงาน) ส่ งผลทำให้การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม ถ้าใครวางแผนอย า กย้ายงานนั้นมีสิทธิ์สูงมากที่จะได้โยกย้ายสมใจหรือถ้าไม่ได้ย้ายงานแบบออกไปเลย ก็จะเป็นการโยกย้ายภายใน เช่น การเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การย้ายแผนก การย้ายตำแหน่งที่นั่ง เป็นต้น