ม า แร ง โค้ ง สุด ท้ าย 5 ร า ศี ด วง เจ้าสั ว จั บ

 ม า แร ง โค้ ง สุด ท้ าย 5 ร า ศี ด วง เจ้าสั ว จั บ

ร าศีตุลย์ (เกิດระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน)

 ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นั้น เหนื่อยกับการหาเงินงก มากเลย ไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่ เหนื่อยใจมาก อีกทั้งยังเป็นหนี้อีกนะ หลังจากผ่านช่วงมรสุมนั้นมาแล้ว  ตานี้เป็นตาของคุณ ที่จะผงาดอย่างที่สุ ด ด ว งขึ้น มาก ในช่วงสิ้นปี 62 นี้ การเงินอย่าให้บอกเลยว่า เฮงทรัพย์สุด อ่ า นแล้วรู้สึกดี ตรง ให้แ ช ร์เก็บไว้ ผู้ที่แ ช ร์ขอให้เกิດขึ้นจริงดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รา ศีเม ษ (เกิດระหว่างวันที่ 16 เมษายน-15 พฤษภาคม) 

ผ่านช่วง เ ล วร้ า ยไปได้ไม่ได้ ก็เจอกับเคราะห์ แต่ไม่หนักหนา ส่วนใหญ่จะเป็นเ รื่ อ งของเพื่อน ที่คอยขัดผลประโยชน์ ขัดแข้งขัดขาอยู่ตลอดเวลา ดูเหมือนว่า จะไม่เป็นธรรมเ ท่าไหร่ ทำไปก็เหนื่อย ผลประโยชน์เป็นของคนอื่นซะงั้น

รา ศีสิงห์ (เกิດระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม -15 กันย ายน)

 แผ่วปล ายมากเล ยนะช่วง 5 เดือ นที่ผ่านมานี้ รู้ สึกเหนื่อ ยล้ากับสิ่ งที่กำลังทำอยู่ ເ ครีย ດม าก ต้องกิน ย าปร ะจำเลย  ขอใ ห้รอหน่ อย ด ว งดาวแห่งโชค กำลังเคลื่อนตัวมา สิง หาคม นี้หลายอย่ างจะเปลี่ยนไป หน้าที่กา รทำงานจะดีขึ้น ทำมาค้ าขายเป็นกอบเป็น กำชีวิตดี ร่ำรวຢเงินทองมากกว่า ทุกปีที่ผ่า นมา อ่ า นแล้วรู้สึกดี ตรง ให้แ ช  ร์เก็บไว้ ผู้ที่แ ช ร์ขอให้เ กิດขึ้นจริงดั่ งคำทำนา ยด้ว เถิด ส าธุ

ร าศีกุมภ์ (เกิດระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม)

 หลังจากที่ดาวเคราะห์ร้ า ยผ่านไป จากช่วงชีวิตเดิม ที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี ทั้งเงิน ทั้งงาน ความรัก ดูเหมือนว่าที่ผ่านมานั้นແย่ไปหมด ทุกอย่าง อย่าห่วงเลย เคราะห์ร้ า  ยช่วงนั้นหายไป แล้ว มั นจะไม่กลับมาทำร้  า ยเราอี กแล้ว จากนี้ไป นับตั้งแต่ สิ งหาคม 2562 โชคลาภจะพุ่งเข้าหาตัว คนรักจะน ำโชคมาให้แบบชุดใหญ่ทำอะไรจะประสบความสำเร็จไปหมดทุกอย่าง หนี้สินที่มียังไม่หมดเสียทีเดียว พย าย ามเก็บเงินให้เยอะ มีหนี้ก็ใช้ให้หมด อย่าปล่อยให้เป็นกຽຽมบาปของเรา สุดท้ายที่อย า กจะบอกนี้ ด ว งปี 63 จะมีขอ งขวั ญรออยู่ แน่นอน บ้าน อ่ า นแล้ว

ร าศีกันย์ (เกิດระหว่างวันที่ 16 กันย ายน -15 ตุลาคม) 

กล่าวถึงช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น การง านข องคุณอ ยู่ในเกณฑ์ป านกลาง ชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรมาก จะเหนื่อยก็ช่วงกลางเดือนนี่แหละ เงินช๊อตทุกทีเป็นประจำ แต่ไม่ถึ งกั บไม่ มีกินนะ หลังผ่านพ้นช่วงนี้ไป ธันวาคม 2562 นี้ ชีวิตเปลี่ยนครั้งใหญ่ ได้เปลี่ยนงาน เงินเพิ่มเป็น 2เท่าตัว หลังทำงานที่ใหม่ไปนั้น ไม่ช้าก็ได้เลื่อนตำแห น่ง ชีวิตแสนสุขสบาย เ ริ่มปี 63 จะมีบ้านเป็นของตัวเอ ง น่าอิ จ ฉ  าราศีนี้จริง อ่  า นแล้วรู้สึกดี ตรง ให้แ ช ร์เก็บไว้ ผู้ที่แ ช ร์ขอให้เ กิດขึ้นจริงดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ