ราศีนี้ ชะตาดีปลายปีจนถึงปี 64 หลังปีใหม่จะมีข่าวดี 

ราศีนี้ ชะตาดีปลายปีจนถึงปี 64 หลังปีใหม่จะมีข่าวดี

ราศีกุมภ์

ด วง ชะตาปี 62 ที่ผ่านมา ไ ม่ ค่อยสู้ดี เจอเ รื่ องหนักจน ใจท้อ หมดกำลั งใจสู้ชีวิต แต่ม าปี 63 นี้ ทุ กอย่ าง กำลั งจะเ ดิ นไป ในทิ ศทางที่ดีขึ้น ด ว งค่อยขยั บใกล้เข้าหาความสำเ ร็ จ ด วงชะตาท่านจะได้ลาภลอยอย่ างไม่ค า ดฝัน ความฝันเกี่ยวกั บเรือลำใหญ่หรือพ ญานาคจะให้โ ชคใหญ่ จะได้ถ อยรถป้ายแดงในก ลางปี เเ ช ร์ไว้เป็นกุศลให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยเทอธ สาธุ

ราศีพฤษภ

ช่วงเวลาฟ้า ห ลังฝน ย่อมงดง า มเส มอ ซึ่งในปลายปี 62 อ า จไม่ใช่ปีของคุณ แต่ในช่วงเวลากล า งปี 2563 นี้ ด วงชะตาท่านจะพุ่งทะ ย านฟ้า เ ฮงกลางปี ดว งชะตาท่า นจะได้ ลาภล อ ยอย่ างไม่คาดฝัน ดว งโชคลา ภจาก ตัวเลข จะให้โชค จะให้โชคใหญ่สังเกตุป้ายทะเ บียนรถดีจะมีโอกา สสูงมากมีโอก าสได้จับเงินล้าน เเ ช ร์ไว้เป็นกุศลให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยเทอธ สาธุ

ราศีพิจิก

ในช่วงปี 62 หัวใจหว้าวุ่นทั้งปี เรื่องรักใคร่ทำเอาเสี ยการ เ สี ยงาน เ สียเงิน เสี ยท อง และหมดเ ว ลาไปเยอะ กับเ รื่ องเหล่านี้ ทำให้ชี วิ ตไม่ค่อยขยับไปไหน ความก้ า วหน้าก็ไม่ค่อยมีด ว งหยุดกับที่มานาน ด ว งชะตาท่านจะได้ล าภล อย อย่ างไม่คา ดฝั น ควา มฝั นเกี่ยวกับญ า ติผู้ให ญ่ที่ที่ เ สียไปนานแล้วจะให้โช ค มีโอกา สได้จับเงินแ ส นเดือนมิถุน ายน ใช้ห นี้ใช้สิ น และออกร ถใหม่ เเ ช ร์ไว้เป็นกุศลให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยเทอธ สาธุ

ราศีสิงห์

ในช่ วงเว ลาปี 2562 ที่ผ่า น มา ถือว่า เป็นปีที่ห นั ก มากในเ รื่ อ งเงินทอง ที่ยังไม่เ ป็ นไปตามเป้าที่วางไว้ อะไรที่แพ ล นไว้ทั้งรถ ทั้งบ้าน ก็พ ล า ดหวังไปซะห มด กา รง านจู่คนเคยสนิ ทที่ทำงา นก็มีเห ตุให้คล างแค ล งใจกัน เริ่มห่ า งเหิ นไม่สนิ ทใจ เหมือนแต่ก่อน แต่ในกลางปี 2563 นี้อะไรกำลังจะกลับมา เหมือนเดิม เข้าที่เข้าทาง ด วงชะตาท่าน เเ ช ร์ไว้เป็นกุศลให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยเทอธ สาธุ