ร า ศีโ ชค ให ญ่ท้ า ยปี  ร ว ย นาทีสุดท้าย

ร า ศี. เมถุน.หยับจั บอะไรก็รุ่ง ชาว ร า ศี. เมถุนก็มา แรงทางด้านการเ งิ นไม่แพ้กั น ชนิดที่ว่ามีเ งิ นเข้ามาให้ใช้ไม่ข า ดมือเลยทีเดียว จะหยิบจับทำอะไรอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ไปหมด แม้จะมีปั ญหาติดขัดบ้างแต่ก็เอาตัวรอดได้สบ าย เก็บเ งิ นแล ะบ ริหารจัดการเ งิ นเก่ง แต่ต้องร ะวั งคนจะมาเอาเปรียบ คนที่เข้ามาในชี วิตเป็นครั้งคราว มาในรูปแบบของระบบอง ค์กรเช่น หลอกขายประกัน นอกจากทำให้เสียเ งิ นและยังต้องเสียอย่างอื่นด้วย หากเลี่ยงไม่พ้นก็พย าย ามให้เสียน้อยที่สุด

ร า ศี. เมษ. การเ งิ นมั่ นคง ชาว ร า ศี. เมษด้านการเ งิ นของคุณจะดีมาก สา มาร ถตั้ง หลักทางก ารเ งิ นได้ หากเคยมีปั ญหาปีนี้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะจะได้รับข่าวดีจะได้เ งิ นเพิ่ม และพ บช่องทางทำมาหากินใหม่ ในการหาเ งิ น มีความมั่นคง และมั่งคั่งมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้น ภาระทางการเ งิ นจะดีขึ้นจะเบาลงโดยเฉพาะเ รื่อ ง หนี้ สิ น มีเก ณ ฑ์ได้อยู่บ้านหลังใหม่

ร า ศี. ตุลย์.ลงทุนกับคนใกล้ชิดแล้วร วย ชาว ร า ศี. ตุลย์ด วงจะเด่นในเ รื่อ งการเ งิ นม ากเป็นพิเศษ จะได้รับผลตอบแ ทนจากการ ทำงา นหนักอ ย่างคุ้มค่ า มีค ร อบครัวญาติ พี่น้องคอยให้การสนับสนุนจะช่วยส่งเสริม๑วงการเ งิ นให้ดีมากยิ่ง ขึ้น มีคว ามมั่นคงขึ้น สำหรับคนโสดมีเกณ ฑ์ได้พบคู่แท้ที่ช่วย  ส่งเสริ  มด วงซึ่งกันและกันให้เจริญก้า วหน้าร ว ยแล้วร ว ยอีก การลงทุนกับคู่ข องเราหรือญาติพี่น้องจะเป็นไปอย่างราบรื่นแล ะได้ผลตอ บแทนที่ที่คุ้ ม ค่าอย่างที่คิ ด ไ ม่ถึ ง

ร า ศี. กันย์.พบความเจริญก้าวหน้า ชาว ร า ศี. กันย์ด้านกา รเ งิ นจะพบค วามเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านผลประโยชน์ห รือค่าตอบแ ทนจะมีทยอยเข้ามาให้คุณเรื่ อย การงานจะราบรื่นมากจนเรียก ได้ว่าโชคดีสุด ขอ งชาว ร า ศี. กันย์เลยก็ว่าได้ แต่ก็ค วร ระ มัดร ะวั งการใช้จ่ายที่ใช้ไปกับคนอื่นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง อาจจะมีคนมาช่วยใช้เ งิ นซึ่งไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเลย แต่หากใช้ไปกับการกุศลบ้างจะช่วยเสริม๑วงให้คุณป ระสบผล สำเร็จกับสิ่ง ที่ทำมากยิ่งขึ้น