ร า ศี นี้ว า ส น าใหญ่บุญใหญ่ หล่ น ทับท รั ย์มา เ ก ย อยู่ตรงหน้า  อู่ ฟู่ กว่าเดิม

ร า ศี นี้ว า ส น าใหญ่บุญใหญ่ หล่ น ทับท รั ย์มา เ ก ย อยู่ตรงหน้า  อู่ ฟู่ กว่าเดิม

คนที่เกิดร าศีกรกฎ

ผู้ที่เกิดร าศีกรกฎโดยนิสัยแล้วเป็นคนจริงจังจริงใจ ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวเองสูงไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นชอบทำทุกอย่างให้ออ ก มาดีได้ด้วย ตัวของตัวเอง และไม่ชอบให้คนอื่นมา อ อ กคำสั่ง จังหวะชีวิตในช่วงนี้เริ่มถอยห่างจากชีวิตต กต่ำ จะสุข ส บ า ยขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่วงม ห า เ ฮ ง เ ต รี ย ม ตัว ร ว ยได้เลยมีเกณฑ์จะได้รั บท รั พย์ หนัก เ งิ น ท อ งไหลมาเทมา หยับจับอะไรก็รวย สุข ส บ า ยกว่า เ ดิ ม

คนที่เกิดร าศี พิ จิ ก

ผู้ที่เกิดร าศีพิจิก เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่วางแผนชีวิตมีความฉลาด แต่ไม่ชอบที่จะ อ ว ด เป็นคนพูดมากกว่าทำคนที่ได้ร่วมงานกับคนที่เกิดร าศีนี้จะเป็นคนที่โชคดี เพราะมักเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก จริงจังจริงใจกับเพื่อนร่วมงานที่มีความจริงใจด้วยและยังมีความ ฉ ล า ดมากด้วย ในช่วงปีหน้ านี้จะ เป็นช่วงที่โช ค ของคุณไปถึงจุดสูงสุด ยังมีเกณฑ์ได้เจอ ค น รั กมีโช ค มาให้หน้าที่การงานสูงขึ้น มี บ า ร มี มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต จากนี้ก่อร่างสร้างตัว สุขสบ ายกว่าเดิม ร้อยเท่ าพั นเ ท่ า

คนที่เกิดร าศี มั ง ก ร

ผู้ที่เกิดร าศีมังกร เป็นคนค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครเอาเ ป รี ย บ เป็นคน หั ว ร้ อ น ไม่ชอบคนพูดจาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่เกิดร าศีมังกร ไม่ชอบการพูดซ้ำซ าก เป็นคนจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมา แต่จะเป็นคนป าก ร้า ยใจดีคำทำนายในรอบเดือนตุลาคมนี้ มีเกณฑ์ได้ล าภก้อนใหญ่เงินทองไหลมาเทมา พูดถึงการงานที่ทำอยู่นั้นจะเป็นไปได้ดีและดีขึ้นเรื่อยๆ มีโอ กาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานสูง ขอท่านจงหมั่นทำบุญสร้าง กุ ศ ลก ร ว ดน้ำให้เทวดาประจำตัว และเจ้า ก ร ร มมนายเว รให้ท่านเปิดทาง ให้ชีวิตดี มีสุข สมหวัง ต ล อ ดไป ส าธุ

คนที่เกิดร าศีธนู

ผู้ที่เกิดร าศีธนู เป็นคน ฉล าด หั วไ ว ไม่ชอบความวุ่นวาย เป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ แต่ในบางเรื่องก็เป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆ เช่นกันและนิสัยสำคัญอีกอย่างเป็นคนที่ถึงไหนถึงกัน เป็นคนชอบปิดทองหลัง พ ร ะ ส่วนใหญ่จะทำดีแล้ว ไม่ค่อยมีคนเห็น ในเดือนตุล าค มนี้ไปจนถึงสิ้ น ปีจะนับว่าเป็นช่วงม ห าโชค จะมีคนนำพ าล าภก้อ นใหญ่มาให้ หน้าที่การงานจะเติบโตจะดีขึ้นเรื่ อ ยๆ มีแต่สิ่งดีเข้ามา จากที่เคยทุ กข์ก็จะส บ า ยขึ้น อย่ างชัด เ จ น