เกิดวันนี้ ต้นเดื อ นหน้ า จะได้ล า ภ ล อ ยก้อ นให ญ่ แ บ บ ไม่ทันรู้ตัว

เกิดวันนี้ ต้นเดื อ นหน้ า จะได้ล า ภ ล อ ยก้อ นให ญ่ แ บ บ ไม่ทันรู้ตัว

อังคา ร

คนที่เกิດในวันอังคา รมักจะเป็นคนที่ทำบุญคนไม่ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้มักจะเจอปั ญ ห าเ รื่ อ ง ราวมากมาย ที่ทำให้คุณรู้สึกท้ อแ ท้เ บื่ อที่จะทำงานที่กำลังทำอยู่ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาของคนนั้นจะเจอกับปั ญ ห าเ รื่ อ งเหล่านี้มาบ่อยครั้งก็ต ามโชคชะต าจะกลับกลายเป็นของคุณหลายสิ่งหลายอ ย่ า งที่ทำให้ตัวคุณและคน รอบข้างมีความสุข ช่วงนี้พ ย า ย ามเอาใจคน รอบข้าง เพ ราะเขาจะช่ว ยให้ตัวคุณนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในกา รใช้ชีวิตและแ น่ น อ นว่าในช่วงสัปดาห์หน้าคนจะได้โชคล า ภทางกา รเงินเป็นพิเศษ เ ต รี ย มตัวเปิดก ระเป๋ารับทรัพย์รับเงิ นไว้ได้เลย โชคกำลังมา

เสาร์

ช่วงนี้ชีวิตของคุณอาจจะดูลำบ ากสักหน่อย ติดปั ญ ห ามากมายก่ายกอง อีกทั้งยังมีห นี้สินที่จะต้องคอยจ่ายในช่วงสิ้นเดือนนี้อีกด้ว ยและดูเหมือนว่าคุณยังหาเงินก้อนนั้นไม่เจอ หลังผ่าในช่วงของวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้น แต่จะต้อง ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของกา รใช้จ่ายที่พุ่งเฟือยจนเกินเหตุและจะต้อง ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของทัศนคติที่ไม่ดี อาจจะทำให้คนที่เกิດในวันเสาร์เดื อ ด ร้ อ นได้โดยต รงเลยละช่วงนี้๑วงชะต าของคุณเริ่มเด่นชัดในเ รื่ อ งของกา รเปลี่ยนงาน กา รโยกย้ายงาน กา รหางาน มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับป ระสบกา รณ์ต รงและจะได้งานในทิ ศทางที่ดี โชคชะต านำพ าคนที่เกิດในวันเสาร์ ช่วงนี้อ ย่ าลืมที่จะ ส ว ดมนต์ก่ อ น น อ นและทำบุ ญอุทิศส่ วนกุศลให้กับเจ้าก s s มนายเว รและเทวดาป ระจำตัว เพื่อที่จะได้พ้น ภั ยและจะได้พบโช ค โชคกำลังมา

ศุกร์

ด ว งของคนในวันศุกร์ รอบนี้เด่นชัดในเ รื่ อ งของโชคชะต ากา รเ สี่ ย งโชคเ สี่ ย งท ายตัวเลขคำทำน ายใดจะเข้าหาตัวคุณ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเห น็ ดเ ห นื่ อ ยสักหน่ อ ย และไม่ค่อยมีเวลาในกา รใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ก็ต าม แต่ขอให้เชื่อเถอะว่า ด ว ง คนที่เกิດในวันศุกร์จะเกิດกา รเ ป ลี่ ย นแปลงอ ย่ า งล้นพ้นสิ่งใดที่กำลังคิดและตั้งเป้าหมายเอาไว้จะป ระสบค ว า มสำเร็จช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ทนกับค ว า มย ากลำบาก ขอให้อดทนต่อคำพูดคำจาของคนอื่น อ ย่ าได้เอาตัวเองไปแลกกับคนอื่น เพ ราะอาจจะทำให้ตัวคุณและคนใกล้ตัวนั้นลำบ ากขึ้นมาได้ ในช่วงต้นเดือนหน้ านี้เป็นช่วงที่ดี เ ต รี ย มตัวหาที่เก็ บเงิ นก้อ นโตได้เลยงานของคุณและโช คชะต าของคุณกำลังทำเงิน โช คกำลังมา

พุธ

สำหรับคนที่เกิດในวันพุธ หน้าที่กา รงานต่างๆ หลังจากที่คุณกำลังทำอยู่ อาจจะดูเหมือนว่าจะไม่ป ระสบความสำเร็จเจอปั ญ ห ามากมายที่ยังแก้ไม่ได้ โดยเฉพาะในเ รื่ อ งของที่ทำงาน ขอบอกไว้ก่อนเลยคนที่เกิດในวันพุธในช่วงนี้ อา รมณ์อาจจะขึ้นๆลงๆ อ ย่ าพ ย าย า มทำให้ตัวเองนั้นเกิດปัญหาเพิ่มขึ้นอีก เพ ราะโชคชะต าของคุณยังไม่ถึงกับดี แต่จะดีขึ้นชีวิตจะเริ่มดีขึ้นเ รื่ อ ยๆ งานที่กำลังทำอยู่จะเริ่มดีจะเริ่มเห็นผลมากขึ้น มีคนเริ่มเห็นค่าอีกครั้งในช่วงนี้ให้ ร ะ มั ด ร ะวั งในเ รื่ อ งของกา รใส่ร้ า ยป้ายสี อาจจะทำให้คุณตก ระกำลำบากได้ รอบสัปดาห์หน้านี้อ ย่ าลืมที่จะส ว ดมนต์ภาวนาและคว รหาของมงคลติดที่ตัวเองนับถือตัวติดตัวหรือติ ด ก ระเป๋าไว้ เพื่อที่จะได้เ ต รี ย มตัวรับโชคเ สี่ ย ง ด ว งเ สี่ ย ง ทายใน รอบนี้ โชคกำลังมา