ราศี ดาวย้ า ย รั บข่ า วดีก่ อนสิ้ นปี ส่ งผ ล ชี วิตดี รับขอ งขวั ญชิ้ นใหญ่

ราศี ดาวย้ า ย รั บข่ า วดีก่ อนสิ้ นปี ส่ งผ ล ชี วิตดี รับขอ งขวั ญชิ้ นใหญ่

ร าศีส่ งผลดี ราศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ด วงชะตาดีสุ ด ๆ แ บ บ ฉุ ด ไม่อยู่ อุปสรรคที่ค้างคาใจ หรืองานย ากที่ทำให้คุณท้อแท้กำลังจะหมดไปมี โ อ ก า ส ประสบความสำเร็จในการทำงานแบบเกินความคาดหมายมี เ ก ณ ฑ์ ส ม หวังทั้งเ รื่ อ งงานและเ รื่ อ งเ งิ นก่อนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอน

ร าศีส่ งผลดี ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ใ น ช่ ว ง โ ค้ ง สุดท้ายปลายปีจะมีอีเวนต์ใหญ่ทางโหราศาสตร์ นั่นคือ การที่ดาวใหญ่อย่างดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีย้ายราศีซึ่ ง จ ะ ทำให้ชีวิตของทั้ง 12 ราศีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะราศีเมษ ด วงชะตามีการเปลี่ยนแปลงมากเ รื่ อ งที่มีการเปลี่ยนแป ล ง มากที่สุดเห็นจะเป็นเ รื่ อ งของการงาน การงานแต่เดิมอาจจะมีความวุ่นวายก า ร แ ข่งขันสูง

ความเครี ย ดกดดัน ในช่วงที่ดาวใหญ่ย้ายราศี ถือว่าราศีเมษเป็นราศีที่ด วงดีขึ้นการ ง า น จ ะ มี ความมั่นคงมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่เ รื่ อ งการแข่งขันนั้นยังคงมีอยู่ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะแข่งแล้วจะชนะ แ ถ ม ใ นช่ ว ง โค้ ง สุดท้ายปลายปีจะมีข่าวดีเกิ ดขึ้นอีกด้วย ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยทีเดียว

ร าศีส่ งผลดี ราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

นั บ วั น อุปสรรคยิ่งลดน้อยลงไปทุกที ชีวิตก็ค่อย ค่อย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงที่ผ่านมาอาจมีปัญหาทางด้านการงานบ า ง ค นติดขัดเ รื่ อ งเ งิ น หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุ ข ภ า พ ร่ า งกาย ซึ่งจะค่อย ค่อย ลดลงไปเรื่อยๆช า ว ร า ศีกันย์กำลังจะได้รับผิ ด ชอบงานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ ตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากแ ล ะ เ ป็ น

ก ารประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปีย าวไปถึงปีหน้า นอกจากเ รื่ อ งงานที่ดีแล้วเ รื่ อ งความ รั ก ยั ง ดี ม า ก ด้ วย ใครที่ยังโสดก็มีโอกาสได้พบรัก ส่วนคนมีคู่แล้วก็จะรักกันมากขึ้น