4 วั น เกิ ด ห ลั ง 29 นี๊ ได้ล า ภ ล อ ย ร าง วั ล ให ญ่

4 วั น เกิ ด ห ลั ง 29 นี๊ ได้ล า ภ ล อ ย ร าง วั ล ให ญ่

วันศุกร์ โอกาสดีที่สุดในร อบปี หากขยัน พย าย ามให้มากขึ้น ติดต่อ สัมพันธ์ เข้าสังคม ใช้สื่อออนไลน์ หรือ เข้าร่วมศึกษา สัมมนา ก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะโน้มน้าวผู้อื่ น แต่หากมีภาระหนี้สิน ก็อยู่ในระยะที่ดีที่จะล้างบัญชี รวมถึง อาจเป็นทู-อิน-วัน

วันจันทร์ อาจได้ล าภ มีรายได้มากยิ่งขึ้นจากการโฆษณา เขียน พูด ที่จะโน้มน้าวใจให้คนเคลิ้มตาม กลางเดือนไปแล้ว โ ชค งานท่องเที่ยว เดินทาง เ งิ นทองจะมีโอ กาสมากองอยู่ ตรงหน้า แต่ควร s ะวั งเ งิ น งาน อาจทำให้ขั ด แ ย้ งจนเป็นศัตรูกับมิตรสหาย เพื่อนร่วมงานได้

วันอาทิตย์ กำไรจากกิจการ งา นก็ยัง อยู่ในเกณฑ์ดี แต่หา กจะเซ็นชื่อลงนาม ทำสัญญา ควรต รวจ สอบให้ดี เพราะอาจ จะเบลอ มองพลา ดจนเ สียรู้ เสียเป รียบ หรือหากจะ เป็นผู้ค้ำ ประ กัน ก็ดูให้ดี เพราะมีโอ กาสจะใช้ หนี้ แทน

วันพุธ ส่งท้ายสิ้นปีด้วยสิ่งดี เ งิ นทองไหลมาเทมา ทั้งจากการซื้อ-ข ายอสังหาริมทรัพ ย์นา ยหน้า ตัวแทน หรื อ กิจการ งาน ประจำ แต่ยังอยู่ในระยะที่ควร s ะวั งเหตุ/ภัยจาก การเดินทาง หรือ ทะเ ลาะวิวาทในที่ทำงาน  กับญา ติพี่น้ อง เพื่อนบ้า น ที่จะทำให้มีปัญ ห า เรื้อรังกันไป  อีกนาน