ร าค าน้ำมัน

ร าค าน้ำมันวันนี้ 18 พ.ค. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้ าปลีก หรือโออาร์

(OR) และ บมจ.บ างจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีร าค าน้ำมันดังนี้

ร าค าน้ำมันกลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 49.36 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.95 บ า ท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 41.68 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 40.84 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 35.24 บ าท

ร าค าน้ำมันกลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 40.36 บ าท

ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บ าท

ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บ าท

ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บ าท