ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อชีวิตติดขัด เจอแต่ปั ญหา

วิธีบนบ าน “ท้าวเวสสุวรรณ”เมื่อชีวิตไม่ร าบรื่น

อุปสรรคมากมาย..ตั้งใจทำตาม หมดทุ กข์แน่นอน ไม่เกิน 3 เดือน เห็นผลทันที

เคล็ดไหว้ขอบ ารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเกิ ดความติดขัดในชีวิต‏

สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิ น โช คล าภ

แนะนำให้ให้ท่านบนบ านศาลกล่ าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้ านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

กระทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕

จากนั้น จึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

แล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอมมา ๙ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหล าบ1พวง

ให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพระค าถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

นะโมฯ ๓ จบ

จากนั้นสวดค าถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะร าชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาร าชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง

อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ… ลู กชื่อ…… นามสกุล…….อาศัยอยู่บ้ านเลขที่………

ขอกร าบกร า นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ

กร าบขอบ ารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาร าชที่ยิ่งใหญ่

ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ

กร าบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่ านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทร าบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว

ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคล าภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ

ได้โปรดอภิบ าลให้ลู กๆและครอบครัวปร าศจากภั ยทั้งหล ายอันตร ายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ