เงิ นเข้าแล้ว กดเป็นเงิ นสดได้

กรมบัญชีกล าง” กำหนดการโอนเงิ นช่วยเหลือผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ”

หรือ “บัตรคนจน” เดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากได้โอนเ งินงวดแรกให้กับ

“ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ไปแล้วจำนวน 13.54 ล้ านร ายก่อนหน้านี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เ งินคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงิ นคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน จะได้รับเงิ นคืนค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรฯเป็นผู้ชำระเอง

ทั้งนี้สามารถถอนเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาค าร/อปท.) จำนวน 800 บ าท

เบี้ยความพิการ 200 บ าทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ถึงเดือนกันย ายน 2565 รวมเป็นเงิ น 1,000 บ าท

ในการโอนเงิ นรอบนี้ สามารถกดเป็นเ งินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาค ารกรุงไทย