เงิ นเข้าแล้ว กดเป็นเงิ นสดได้

เช็ กเงิ นเข้า วันโอนเ งินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดย

กรมบัญชีกล าง จะมีการโอน “เงิ นผู้สูงอายุ” จำนวน 50-100 บ าท เข้าบัญชีวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

สามารถถอนเป็นเ งินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

อนุมัติแนวทางการจ่ายเ งินสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มี

ร ายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงิ นสงเคร าะห์ฯ ในอัตร าการจ่ายเดิม คือ

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนพฤษภาคม 2565 โอนเ งินวันไหนบ้ าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

เ งินบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่

เงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อยที่ได้

รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ 50/100 บ าทต่อเดือน

(ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงิ นเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

เงิ นผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันไหนบ้ าง

งวดที่จ่าย 1 เดือนที่ได้รับสิทธิ ตุล าคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน)

วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 23 เมษายน 2565

งวดที่จ่าย 2 เดือนที่ได้รับสิทธิ มีนาคม 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

งวดที่จ่าย 3 เดือนที่ได้รับสิทธิ เมษายน 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

งวดที่จ่าย 4 เดือนที่ได้รับสิทธิ พฤษภาคม 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

งวดที่จ่าย 5 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิถุนายน 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 15 สิงหาคม 2565

งวดที่จ่าย 6 เดือนที่ได้รับสิทธิ กรกฎาคม 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 15 กันย ายน 2565

วงเงิ นดังกล่ าว สามารถใช้ชำระค่ าสินค้ าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงิ นประชารั ฐ” ที่ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

หรือร้ านค้ าประชารั ฐของกองทุนหมู่บ้ านและชุมช นเมือง

รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงิ นสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาค ารกรุงไทย หรือสาขาของธนาค ารกรุงไทย