บัตรคนจน เตรียมรับเงิ น กดเงิ นสดได้

เช็ กเ งินเข้า วันโอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดย กรมบัญชีกลาง จะมีการโอน

“เงิ นผู้สูงอายุ” จำนวน 50-100 บ าท เข้าบัญชีวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สามารถถอนเป็นเงิ นสดและสะสมในเดือนถัดไปได้

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

อนุมัติแนวทางการจ่ายเงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงิ นสงเคร าะห์ฯ ในอัตร าการจ่ายเดิม คือ

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นสงเคร าะห์ฯ 100 บ าทต่อเดือน

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นสงเคร าะห์ฯ 50 บ าทต่อเดือน

โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไป จะจ่ายเป็นร ายเดือน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันย ายน 2565 กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงิ นสงเคร าะห์ฯ

เข้ากระเป๋าเ งินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนพฤษภาคม 2565 โอนเงิ นวันไหนบ้ าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

เงิ นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงิ นสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่

เงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อยที่

ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ 50/100 บ าทต่อเดือน

(ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงิ นเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

เงิ นผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันไหนบ้ าง

งวดที่จ่าย 1 เดือนที่ได้รับสิทธิ ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน)

วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 23 เมษายน 2565

งวดที่จ่าย 2 เดือนที่ได้รับสิทธิ มีนาคม 2565 วันที่โอนเ งินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

งวดที่จ่าย 3 เดือนที่ได้รับสิทธิ เมษายน 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

งวดที่จ่าย 4 เดือนที่ได้รับสิทธิ พฤษภาคม 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

งวดที่จ่าย 5 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิถุนายน 2565 วันที่โอนเ งินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 15 สิงหาคม 2565

งวดที่จ่าย 6 เดือนที่ได้รับสิทธิ กรกฎาคม 2565 วันที่โอนเงิ นเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 15 กันย ายน 2565

วงเงิ นดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่ าสินค้ าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงิ นประชารั ฐ” ที่ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

หรือร้ านค้ าประชารั ฐของกองทุนหมู่บ้ านและชุมช นเมือง

รวมทั้งสามารถถอนเป็นเ งินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาค ารกรุงไทย หรือสาขาของธนาค ารกรุงไทย