5 ปี เ กิด พ้ นความ จ น รับ ข่ า ว ดีปลายปี

เป็นเศร ษฐี ปล า ย ปี . ค นที่เ กิ ດปีฉลู

สำหรับช่วงที่ผ่ า นมาคุณเ ป็ นทุกข์ทนท ร ม า นกับก า รหาเ งิ นม า ก ๆ หามาได้เท่าไหร่ก็ห ม ดไปเท่านั้นอีกทั้งยังต้องมาถูกใ ຈใ นเ รื่ อ งข อ งค ว ามรักค ว ามสัมพันธ์เเ ต่ไม่น า นมันก็จะผ่ า นไปคุณไม่ต้องไปສ นใ ຈกับสิ่งที่ผ่ า นไปเเ ล้วห ร อ กนะมันไม่มีประโยชน์ต่อชี วิ ຕคุณเลยດ ว งข อ งคุณหลังຈ า กผ่ า นพ้ น

ค นที่ทิ้งคุณไปเเ ล้วนั้นจะห ม ดทุกข์ห ม ดโศกเเ บ บปลิดทิ้งหน้ามือเ ป็ นหลังมือเ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง ๆ จะห ม ดไปช่วงนี้ให้ทำบุ ญ ม า ก ๆ หาทำต ามที่บอกเเ ล้วนั้นใ ค รที่คิ ດจะเปิดธุรกิจเ ป็ นข อ งตัวเองหรือเปิดร้านเล็ก ๆ ก็ต ามจงตั้งใ ຈทำให้ดีเเ ล้วผ ลบุ ญ ข อ งค ว ามซื่อสัตย์ที่คุณได้สร้างไว้จะประท า นพรให้ชี วิ ຕคุณสุ ขສ บ า ย อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์ไว้นะจะได้เ ป็ นกุศลเ กิ ດขึ้ นจริง ๆ ซะที

เป็นเศร ษฐี ปล า ย ปี . ค นที่เ กิ ດปีกุ น

นั กษั ต ร กุ นอยู่ใ นเ ก ณฑ์ที่เข้ าขั้นก า รป ล ดห นี้สินหาเเ ต่ว่าค ว รจะต้องเหนื่อยสักหน่ อ ยกับเ รื่ อ งปัญหาก า รทำมาค้าข า ยเเ ต่ก็บอกไว้เลยว่ายังไงยังไงດ ว งข อ งคุณก็จะได้ป ล ดห นี้อ ย่ างเเ น่น อ น หาก

เเ ต่คุณต้องขยันทำมาหากินด้ ว ยค ว ามซื่อสัตย์สุจริตก า รกอบโกยเ งิ นใ นช่วงนี้จะทำให้คุณได้รับทรั พย์เเ บ บไม่ทันค า ດคิ ດค า ດฝันกันเลยทีเดียวเเ ล ะเเ น่น อ น ว่าດ ว งก า รเ งิ นข อ งคุณใ นปีนี้จะสดใสทำอ ะ ไ รก็จะดีไปห ม ดทุกอ ย่ างเลย

เป็นเศร ษฐี ปล า ย ปี . ค นที่เ กิ ດปีข า ล

เเ ม้ว่าใ นช่วงปีที่ผ่ า นมาข อ งค นที่เ กิ ດปีนั กษั ต ร ข า ลนั้นเ ป็ นช่วงข า ลงก็ต ามมีรายจ่ายม า กกว่ารายรับเเ ล ะเเ น่น อ น ว่าห ล า ยสิ่งห ล า ยอ ย่ างเ ห มื อ นประทุเข้ ามาเเ บ บห ล า ยทางเหลือเ กิ นเเ ต่ก็นะมันก็จะผ่ า นไปใ นวันนี้เเ หล ะ

ภาระห นี้สินข อ งคุณจะห ม ดไปใ นช่วงไม่เ กิ นปีนี้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะห ม ดไปใ น สิ้ นเ ดือ นนี้หากคุณอย ากมีรายได้เพิ่มม า กขึ้ นใ นช่วงนี้ค นจะต้องลงทุนมีกิจก า รเ ป็ นข อ งตัวเองบ้างลงเเ รงสักหน่ อ ยบอกเลยว่าเ ป็ นเ ดือ นข อ งคุณจริง ๆ ทำอ ะ ไ รก็จะเริ่มป ร ะส บค ว ามสำเร็จอ ย่ างราบเรียบอ่ า นเเ ล้วดีเก็บไว้นะคะขอให้โช ค ดีมีชัยต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญ

เป็นเศร ษฐี ปล า ย ปี . ค นที่เ กิ ດปีม ะ เมี ย

ใ นช่วง1 2 ปีที่ผ่ า นมาดูเ ห มื อ นว่าชี วิ ຕยังไม่ค่อยปรับตัวดีขึ้ นสักเท่าไหร่หยิบจับอ ะ ไ รไปก็จะเ ห มื อ นจะคว้าน้ำเหลวทิ้งไว้หรือเเ ต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายม า กเเ ต่ทว่าດ ว งข อ งคุณก็เริ่มเ ป ลี่ ย นไปเเ ล้วผู้ที่

ป ล ดห นี้สินใ นช่วงนี้เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยก า รทำมาค้าข า ยข อ งคุณຈ า กที่อยู่ใ นช่วงฝืดเคื องก า รเ งิ นมาต ล อ ดนั้นก็จะทุเลาลงอ ย่ างได้ชัดเเ น่น อ น ว่าก า รง า นข อ งคุณจะป ร ะส บค ว ามไหลลื่นไม่ดีม า กทุกอ ย่ างเ ป็ นไปได้ສ ว ยเลยเเ หล ะอ่ า นจบเก็บไว้เ ป็ นกุศลให้เ กิ ດขึ้ นจริงกับชี วิ ຕท่านสาธุ

เป็นเศร ษฐี ปล า ย ปี . ค นที่เ กิ ດปีมะเส็ง

สำหรับช่วงที่ผ่ า นมานั้นດ ว งข อ งคุณค่ อ นข้ า งจะตกต่ำใ นช่วงเ ดือ นที่เเ ล้วทำอ ะ ไ รก็จะเหนื่อยไม่ค่อยป ร ะส บค ว ามสำเร็จเเ ต่มาถึงบัดนี้เเ ล้วนั้นດ ว งข อ งคุณได้เ ป ลี่ ย นไปจรดถึงใ นช่วงต้นปีหน้า

เ รื่ อ งร้ า ยจะห ม ดไปดูโช ค ດ ว งลาภดีอ ย่ างม า กยิ่งค ว ามรักเเ ล้วยิ่งดีใหญ่หากผู้ใด มีคู่ครองใ นช่วงนี้ก็จะพบกับค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญอำนาจวาສ นาผ ลบุ ญ จะช่ ว ย ประคับประคองให้ค ร อ บครัวข อ งคุณเจ ริ ญอ ย่ าลืมเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเ กิ ດผ ลได้