5 ร าศี จะพบเจอ เรื่อ งดีๆ ชีวิตเปลี่ยนแปลง ได้รับแต่สิ่งดีๆ คิดเงิ นได้เงิ น

ในช่วงที่ผ่านมาท่านประสบพบเจอเ รื่ อ งราวมามากมาย ทั้งในเ รื่ อ งที่ดีและเ รื่ อ งที่ร้ า ย แต่ส่วนมากจะเป็นเ รื่ อ งที่ร้ า ยมากกว่า แต่หลังจากนี้โชคชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปในท่างที่ดีมาก โดย 5 ร า ศี มีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดี ได้แก่

ร า ศีมังกร

ร า ศีตุลย์

ร า ศีเมถุน

ร า ศีมีน

ร า ศีกุมภ์